HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER

I Økonomirådgiver ApS er der truffet følgende foranstaltninger til at imødegå snævre forbindelser og interessekonflikter:

  • Økonomirådgiver ApS agerer uafhængigt og modtager ikke betaling eller andet vederlag fra tredjemand for den rådgivning, som Økonomirådgiver ApS yder til sine kunder,
  • Økonomirådgiver ApS honorar er ikke resultatafhængig, og Økonomirådgiver ApS tilskynder derfor ikke kunderne til at løbe unødige risici for at opnå et højere afkast,
  • Økonomirådgiver ApS har ikke nogen snævre forbindelser, jf. § 5, stk. 1, nr. 17 i lov om finansiel virksomhed til nogle af de virksomheder, hvis produkter Økonomirådgiver ApS rådgiver kunderne om,
  • Hvis Økonomirådgiver ApS måtte have en egenhændig interesse i rådgivningen til en kunde, vil Økonomirådgiver ApS oplyse kunden herom og om fornødent opnå kundens accept heraf, inden rådgivningen ydes,
  • Hvis en situation måtte opstå, hvor Økonomirådgiver ApS ikke kan agere uafhængigt, og hvor kundens samtykke ikke kan indhentes, skal Økonomirådgiver ApS afvise at bistå kunden med den konkrete opgave, og
  • Økonomirådgiver ApS vil føre en fortegnelse over de situationer, hvor der er opstået eller kan opstå en interessekonflikt med henblik på forebyggelse af fremtidige, lignende situationer.

 

 • Økonomirådgiver ApS er herudover underlagt tavshedspligt, og kundeoplysninger behandles således fortroligt og vil alene blive videregivet, såfremt kunden samtykker heri eller det pålægges Økonomirådgiver ApS ved lov.

EKSEMPEL PÅ INTERESSEKONFLIKT:

Nedenfor er der beskrevet nogle konkrete eksempler på potentielle interessekonflikter. Listen er ikke absolut.

 • Hvis rådgivningen leveres af en medarbejder i økonomirådgiver, som har egen interesse i et eller flere af de produkter, som indgår i rådgivningen. Dette kan f.eks. være, hvis rådgiveren anbefaler kunden at købe en ejendom, hvor sælgeren af ejendommen er rådgiverens nærtstående ven. Her er der dele af rådgivning, som kan blive påvirket som f.eks. forhandlingen af pris. Ligeledes kan rådgiveren ved mangel for objektivitet overse, at det vil være en anden ejendom, som vil mere relevant for kunden.
 • Hvis rådgiveren har to kunder, hvor den ene vil sælge ejendommen og den anden vil købe ejendommen, så vil han ikke kunne være rådgiver for begge, da kunderne har modsatrettet interesser. Rådgiveren kan dermed ikke arbejde i kundens interesse for begge kunders vedkommende.
 • Hvis rådgiveren kan se en økonomisk fordel i at sætte en kundes interesse over en anden kundens interesse. Det kan f.eks. være en kunde som vil have hjælp til hele processen indenfor ejendomsinvestering og en kunde som kun vil have vurderet om en enkelt ejendom vil være en god investering. Her vil der kunne opstå en konflikt, hvis de skal betjenes samtidige og medarbejderen derfor kan have et økonomisk incitament til at betjene den største kunde først.

Denne forretningsgang vil blive opdateret én gang årligt, for at sikre af denne fungere efter hensigten, og afhjælpe eventulle mangler. Den er senest opdateret d. 8. april 2022.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af interessekonflikter, er du altid velkommen til at kontakte os på enten telefon & mail. Eller skriv dit spørgsmål til os via kontaktformularen.